Senast publicerat 04-06-2021 22:55

Punkt i protokollet PR 123/2016 rd Plenum Onsdag 30.11.2016 kl. 14.00—18.52

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Regeringens propositionRP 216/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 34/2016 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 34/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 29.11.2016. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1, 11 kap. 1 §  

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Anneli Kiljunen har understödd av Tuula Haatainen föreslagit att 11 kap. 1 § i lagförslag 1 stryks. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Anneli Kiljunens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 56 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 216/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.