Senast publicerat 27-01-2022 13:54

Punkt i protokollet PR 123/2020 rd Plenum Fredag 2.10.2020 kl. 13.00—13.30

3.  Interpellation om förkastandet av regeringsprogrammets mål för ekonomin och sysselsättningen

InterpellationIP 2/2020 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-318735
Förslag om misstroende 30.9.2020
Bilaga 3A
Enda behandling
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Nu ska riksdagen besluta om Petteri Orpos m.fl. interpellation om förkastandet av regeringsprogrammets mål för ekonomin och sysselsättningen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 30.9.2020.  

Under debatten har Petteri Orpo understödd av Riikka Purra framställt ett förslag om misstroende mot statsrådet. Förslaget har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A)  

Redogörelsen godkändes. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Innan voteringen inleds konstaterar jag att voteringen pågår 10 minuter. De ledamöter som är närvarande i plenisalen när plenum börjar röstar först. De övriga ledamöterna ombeds komma till salen via den bakre ingången, från rikssalen. Efter att ha röstat ombes ledamöterna lämna plenisalen via sidoutgångarna och undvika att samlas i närheten av dörrarna och i gången utanför plenisalen. Interpellationsvoteringen kan även följas via webbsändningen.  

Jag ber er också komma ihåg säkerhetsavstånden under voteringen. 

Förtroende för statsrådet ”ja”, Petteri Orpos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 75 nej; 22 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.