Senast publicerat 06-06-2021 13:16

Punkt i protokollet PR 123/2020 rd Plenum Fredag 2.10.2020 kl. 13.00—13.30

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare

Regeringens propositionRP 71/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 71/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.