Senast publicerat 22-10-2021 15:21

Punkt i protokollet PR 123/2021 rd Plenum Fredag 22.10.2021 kl. 13.00—13.27

3.  Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin

InterpellationIP 4/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-402493
Förslag om misstroende 20.10.2021
Bilaga 3A
Enda behandling
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Nu ska riksdagen besluta om Riikka Purras m.fl. interpellation om invandringspolitiken och ekonomin. Debatten om ärendet avslutades i plenum 20.10.2021.  

Under debatten har Riikka Purra understödd av Ville Tavio, Heikki Vestman understödd av Janne Sankelo och Sari Tanus understödd av Sari Essayah framställt förslag om misstroende mot statsrådet. Förslagen har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 

Redogörelsen godkändes. 

Förste vice talman Antti Rinne
:

Vid omröstningarna ställs först Sari Tanus förslag mot Heikki Vestmans förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot Riikka Purras förslag. Slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende.  

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Heikki Vestmans förslag ”ja”, Sari Tanus förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 149 ja, 6 nej; 44 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Heikki Vestmans förslag. 
2) Riikka Purras förslag ”ja”, Heikki Vestmans förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 116 ja, 35 nej, 1 avstår; 47 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Riikka Purras förslag. 
3) Förtroende för statsrådet ”ja”, Riikka Purras förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 68 nej; 42 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.