Senast publicerat 04-06-2021 23:04

Punkt i protokollet PR 124/2016 rd Plenum Torsdag 1.12.2016 kl. 16.00

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 164/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 12/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 164/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.