Senast publicerat 05-06-2021 09:26

Punkt i protokollet PR 124/2017 rd Plenum Fredag 24.11.2017 kl. 13.00—13.35

4.  Interpellation om den ökande ojämlikheten

InterpellationIP 4/2017 rd
Framställande av interpellation
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 4 på dagordningen. Suna Kymäläinen och 48 andra ledamöter har till statsrådet framställt interpellation IP 4/2017 rd om den ökande ojämlikheten. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 

Suna Kymäläinen läste upp interpellationstexten. 

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.