Senast publicerat 05-06-2021 10:21

Punkt i protokollet PR 124/2017 rd Plenum Fredag 24.11.2017 kl. 13.00—13.35

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 30 § i mervärdesskattelagen och 32 i § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 111/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 111/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.