Senast publicerat 26-01-2022 17:39

Punkt i protokollet PR 124/2021 rd Plenum Tisdag 26.10.2021 kl. 13.59—18.38

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 189/2021 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Minister Saarikko, presentation, varsågod. 

Debatt
16.16 
Valtiovarainministeri Annika Saarikko 
(esittelypuheenvuoro)
:

Kiitoksia, arvoisa puhemies! Nyt on vuorossa tämän pitkän verolakikokonaisuuden esitys HE 189. Tässä esityksessä eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ehdotetaan, että Euroopan komission tai EU-oikeuden nojalla perustetun viraston tai elimen covid-19-pandemiaan reagoimiseksi tekemät hankinnat vapautetaan arvonlisäverosta. Se on tämän esityksen ydin. 

Tähän arvonlisäverolakiin otettaisiin säännökset, joiden mukaan komission tai EU-viraston tai ‑elimen tekemät tavaroiden maahantuonnit ja yhteisöhankinnat vapautettaisiin arvonlisäverosta. Verosta vapautettaisiin myös tavaroiden ja palveluiden myynnit komissiolle tai EU-virastolle tai -elimelle. Kyseessä olisi niin sanottu nollaverokanta myynneistä, eli näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvät verot saataisiin vähentää tai hakea sitten palautusmenettelyllä takaisin.  

Verottomuus koskisi kuitenkin vain sellaisia tilanteita, joissa komissio tai EU-virasto tai ‑elin hankkisi tavaroita ja palveluita suorittaessaan sille unionin oikeudessa annettuja tehtäviä covid-19-pandemiaan reagoimiseksi. Verottomuus ei koskisi tilanteita, joissa hankittuja tavaroita ja palveluja käytetään komission tai EU-viraston tai ‑elimen vastikkeellisiin jälleenmyynteihin. 

Tämäkin astuisi voimaan ensi vuoden alusta, ja lakia ehdotetaan sovellettavaksi taannehtivasti tämän kuluvan vuoden alusta.  

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.