Senast publicerat 27-01-2022 16:18

Punkt i protokollet PR 124/2021 rd Plenum Tisdag 26.10.2021 kl. 13.59—18.38

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 202/2021 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 14 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Presentation, minister Sarkkinen, varsågod. 

Debatt
16.33 
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Esityksessä ehdotetaan pidennettäviksi joitakin marraskuun loppuun asti voimassa olevia työttömyysturvan poikkeussäännöksiä. Esityksen tavoitteena on yksinkertaistaa työttömyysturvan toimeenpanoa ja näin keventää etuushakemuksien käsittelyn edellyttämää työmäärää. 

Esityksessä ehdotetaan, että erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista tuloa ei väliaikaisesti sovellettaisi. Lisäksi ehdotetaan, että työttömyysetuutta voitaisiin väliaikaisesti edelleen maksaa hakemuksen perusteella ennakkona enintään kuudelta kuukaudelta. 

Muutoksilla ei ole arvioitu olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Muutoksilla jatketaan niitä työttömyysetuuden toimeenpanoon liittyviä, määräaikaiseksi säädettyjä poikkeuksia, jotka on koronan aikana todettu tarkoituksenmukaisiksi. Poikkeukset ovat edistäneet viivytyksetöntä ja edunsaajien näkökulmasta läpinäkyvää ratkaisutoimintaa ja yksinkertaistaneet työttömyysturvan toimeenpanoa. 

Väliaikaiseksi esitettyjen poikkeusten voimassaoloaikana ensi vuonna on tarkoitus tarkemmin arvioida, olisiko näistä etuuskäsittelyä keventävistä poikkeuksista tarkoituksenmukaista säätää pysyväisluonteisesti. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2021 ja olemaan voimassa väliaikaisesti 31.12.2022 saakka. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.