Senast publicerat 27-01-2022 16:18

Punkt i protokollet PR 124/2021 rd Plenum Tisdag 26.10.2021 kl. 13.59—18.38

15.  Regerings proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 121/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 7/2021 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 15 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. 

Debatten börjar. — Ledamot Huru, varsågod. 

Debatt
16.34 
Petri Huru ps :

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen esityksessä on positiivista, että se sisältää esimerkiksi laajennetun valitusoikeuden tuulivoimaloiden rakentamisen osalta. Tästä annammekin kiitoksen. 

Silti tämä esitys maankäyttö‑ ja rakennuslain muuttamisesta sisältää joitain epäkohtia, mistä johtuen teen monistelausuman mukaiset ehdotukset:  

”1) Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa sitä, etteivät maankäyttö‑ ja rakennuslain muutokset aiheuta rakennuskustannuksiin kohtuutonta nousupainetta. 

2) Eduskunta edellyttää, että maankäyttö‑ ja rakennuslain kuulemis‑ ja muutoksenhakumenetelmiä selkiytetään.” 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Edustaja Laakso, olkaa hyvä. 

16.35 
Sheikki Laakso ps :

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Hurun esitystä. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Edustaja Sankelo, olkaa hyvä. 

16.35 
Janne Sankelo kok :

Arvoisa puhemies! Teen kokoomuksen vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus selkeyttää ja sujuvoittaa maankäyttö‑ ja rakennuslain valitus‑ ja muutoksenhakuprosesseja hallitusohjelmankin mukaisesti.” 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Marttinen, olkaa hyvä. 

16.36 
Matias Marttinen kok :

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Sankelon tekemää lausumaehdotusta. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.