Senast publicerat 26-10-2021 18:42

Punkt i protokollet PR 124/2021 rd Plenum Tisdag 26.10.2021 kl. 13.59—18.38

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket och 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Regeringens propositionRP 157/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 22/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 157/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.