Punkt i protokollet
PR
125
2018 rd
Plenum
Tisdag 4.12.2018 kl. 14.02—20.52
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelslag och till lagar om ändring av hälsoskyddslagen och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Regeringens proposition
Remissdebatt
Talman Paula Risikko
Ärende 19 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet. 
För remissdebatten reserveras också här högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 
Ledamot Kulmala håller det första anförandet — varsågod. 
Debatt
20.06
Kari
Kulmala
sin
Arvoisa rouva puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi elintarvikelaki, ja samalla nykyinen samanniminen laki kumottaisiin. Uudistuksen tavoitteena on vähentää hallinnollista taakkaa elintarviketurvallisuutta vaarantamatta sekä lisätä elintarvikevalvonnan riskiperusteisuutta ja vaikuttavuutta. Valvontaa kohdennetaan jatkossa riskiperusteisesti sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Mielestäni juuri näin on järkevää tehdä. 
Esityksen myötä jatkossa toimijoilta peritään 150 euron suuruinen vuosimaksu ja sen lisäksi toteutuneesta valvonnasta maakunnan hyväksymän taksan mukainen suoriteperusteinen maksu. Pidän hyvänä, että tätä vuosimaksua ei peritä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta eikä yleishyödyllisiltä yhteisöiltä. Maatalouden kustannuksia ei siis tällä esityksellä lisätä. Myös erilaiset kalatalouslaitokset ja kalastajat on varmistettava tähän ryhmään. 
Nykyisen hallitusohjelman linjauksen mukaisesti elintarvikevalvonnan valvontamaksuja pyritään kehittämään siten, että maksuilla saadaan katettua nykyistä laajemmin valvonnan ylläpidosta ja toimeenpanosta aiheutuvia kustannuksia. Uudella perusmaksulla pyritään parantamaan maksujen kustannusvastaavuutta ja samalla monipuolistamaan valvontaa nykyistä valmentavampaan suuntaan. 
Arvoisa rouva puhemies! Pidän tätä esitystä tärkeänä uudistuksena. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Senast publicerat 09-01-2019 10:00