Punkt i protokollet
PR
125
2018 rd
Plenum
Tisdag 4.12.2018 kl. 14.02—20.52
24
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 174/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 04-12-2018 21:48