Punkt i protokollet
PR
125
2020 rd
Plenum
Onsdag 7.10.2020 kl. 10.00
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
Ärende 2 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 5/2020 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 6.10.2020. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
6 § 
Sari Multala föreslog understödd av Pia Kauma att paragrafen godkänns enligt reservation 2.  
Ingen debatt. 
Talman Anu Vehviläinen
Betänkandet ”ja”, Sari Multalas förslag ”nej”. 
[Anneli Kiljunen meddelade att hon röstade på fel plats] 
Talman Anu Vehviläinen
Vi tar om den här omröstningen, och var och en ser till att verkligen rösta vid sin egen omröstningsapparat. 
[Omröstning 1 ogiltigförklarades] 
Betänkandet ”ja”, Sari Multalas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 23/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Anu Vehviläinen
Före vi går vidare till nästa ärende vill jag påpeka följande för samtliga ledamöter: Nu då plenisalens dörrar ut mot gången utanför är öppna hörs det under plenum ibland mycket, till och med störande, diskussion och där förs också telefonsamtal. Jag vädjar till ledamöterna att ni då ni inte arbetar här inne i plenisalen inte heller samlas för att diskutera i gången utanför och att ni inte heller ringer telefonsamtal därifrån. — Ett sådant här meddelande i det här skedet. 
Senast publicerat 07-10-2020 14:22