Senast publicerat 27-10-2021 21:48

Punkt i protokollet PR 125/2021 rd Plenum Onsdag 27.10.2021 kl. 14.01—20.06

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 171/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 26/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.10.2021.