Punkt i protokollet
PR
126
2016 rd
Plenum
Onsdag 7.12.2016 kl. 14.02
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 150 § i kommunallagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 212/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 07-12-2016 22:38