Punkt i protokollet
PR
126
2016 rd
Plenum
Onsdag 7.12.2016 kl. 14.02—0.46
4
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om nordiskt samarbete på försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan de nordiska länderna avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
Ärende 4 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till försvarsutskottet. 
Debatt
16.08
Lea
Mäkipää
ps
Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksen tavoitteena on, että eduskunta hyväksyisi maaliskuussa 2015 allekirjoitetun valtiosopimuksen puolustusmateriaalialan yhteistyöstä Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin välillä. Esityksen antaminen on viivästynyt jonkin verran, koska pääsopimukseen kuuluneen yhteishankintoja koskevan liitesopimuksen viimeistely viivästyi. Se allekirjoitettiin kuitenkin toukokuussa. Pääsopimuksen liitteeksi on tulossa vielä alasopimus huoltovarmuuden alalta. Siitä käydään tällä hetkellä neuvotteluja. 
Pohjoismaisella ulko- ja turvallisuuspoliittisella yhteistyöllä on keskeinen merkitys myös Suomelle. Myös puolustusmateriaalialan kansainvälinen yhteistyö tukee Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tavoitteita. Puolustusmateriaaliyhteistyön parantamisella pyritään muun muassa saavuttamaan kustannustehokkuutta eli säästöjä sekä edistämään Suomen huoltovarmuutta. Lisäksi puolustusmateriaaliyhteistyö edistää puolustuksellista yhteensopivuutta keskeisten kumppanimaidemme kanssa. Sopimuksella pyritään luomaan edellytyksiä puolustusmateriaaliteollisuuden yhteistyön laajentamiselle, ja se muun muassa mahdollistaisi yhteiset puolustusmateriaalihankinnat. Sopimuksen voimaansaattaminen vahvistaa olemassa olevaa Nordefco-yhteistyörakennetta. Sopimuksen tarkoituksena on hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti yhteistyömahdollisuuksia ja välttää toimintojen tarpeetonta päällekkäisyyttä. Suomihan toimii pohjoismaisen puolustusyhteistyön kehittämisen suhteen Nordefcon puheenjohtajamaana vuonna 2017. 
Pohjoismaiden erilaiset turvallisuus- ja puolustuspoliittiset ratkaisut eivät estä käytännön yhteistyötä, sillä Pohjoismaat jakavat monilta osin samankaltaisen käsityksen turvallisuuden edellytyksistä ja haasteista. Nyt solmittava sopimus korvaa suurelta osin vuonna 2001 solmitun sopimuksen puolustusmateriaalialan yhteistyöstä Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä. Tämän uudistetun puolustusmateriaalialan valtiosopimuksen taustalla ovat muun muassa EU:n direktiivien vaatimukset puolustusalan hankinnoista. Direktiivit määrittävät ja luovat velvoitteita yhteishankinnoille. Tavoitteena on varmistaa mahdollisimman sujuva, tarkoituksenmukainen puolustusmateriaalin yhteishankintamenettely. Sopimusta oli tarkoituksenmukaista päivittää myös pohjoismaisen turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamista varten tehdyn sopimuksen tultua voimaan 2013. 
Ja, arvoisa puhemies, lopuksi vielä haluaisin korostaa kotimaista omavaraisuutta ja huoltovarmuutta, jolla on suuri merkitys suomalaisille puolustusalan yrityksille ja työmarkkinoille. Puolustusvälineteollisuuden jatkuvuus Suomessa tulisi varmistaa. Se on tärkeää itsenäiselle maalle. Suomen on oltava alan kehityksessä mukana, ja tätä tämä esitys osaltaan varmasti myös tukee.  
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet. 
Senast publicerat 18-10-2017 14:52