Senast publicerat 28-10-2021 20:06

Punkt i protokollet PR 126/2021 rd Plenum Torsdag 28.10.2021 kl. 16.00—17.58

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 171/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 26/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 171/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.