Senast publicerat 04-06-2021 22:26

Punkt i protokollet PR 127/2016 rd Plenum Torsdag 8.12.2016 kl. 15.59—0.33

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Regeringens propositionRP 216/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 34/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 216/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.