Senast publicerat 04-06-2021 22:40

Punkt i protokollet PR 127/2016 rd Plenum Torsdag 8.12.2016 kl. 15.59—0.33

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 164/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 12/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 164/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.