Senast publicerat 04-06-2021 23:22

Punkt i protokollet PR 128/2016 rd Plenum Fredag 9.12.2016 kl. 13.01—15.57

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om skogsgåvoavdrag

Regeringens propositionRP 158/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2016 rd
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2016. 

Under debatten har Timo Harakka understödd av Krista Kiuru föreslagit att lagförslagen förkastas.Dessutom har Timo Harakka understödd av Krista Kiuru framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Först ska riksdagen votera om att godkänna eller förkasta lagförslagen. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 111 ja, 49 nej; 39 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 158/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 

Talman Maria Lohela
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 

Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 49 nej; 38 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.