Punkt i protokollet
PR
128
2016 rd
Plenum
Fredag 9.12.2016 kl. 13.01—15.57
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om skogsgåvoavdrag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 11 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2016. 
Under debatten har Timo Harakka understödd av Krista Kiuru föreslagit att lagförslagen förkastas.Dessutom har Timo Harakka understödd av Krista Kiuru framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Först ska riksdagen votera om att godkänna eller förkasta lagförslagen. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 111 ja, 49 nej; 39 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 158/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 49 nej; 38 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 15.12.2016 09:58