Punkt i protokollet
PR
128
2016 rd
Plenum
Fredag 9.12.2016 kl. 13.01—15.57
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ett företagaravdrag
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 12 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2016. 
Under debatten har Timo Harakka understödd av Krista Kiuru föreslagit att lagförslaget förkastas. 
Under debatten har Timo Harakka understödd av Krista Kiuru framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 1, Touko Aalto har understödd av Krista Mikkonen framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2 och Hanna Sarkkinen har understödd av Matti Semi framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Först ska riksdagen votera om att godkänna eller förkasta lagförslaget. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 118 ja, 41 nej, 1 avstår; 39 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 176/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 68/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Följande anmälningar antecknades till protokollet: Antero Vartia /gröna avsåg rösta avstår, Peter Östman /kd avsåg rösta "ja", Sari Tanus /kd avsåg rösta "ja". 
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställdes under debatten. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 107 ja, 54 nej; 38 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 50 nej; 40 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 49 nej; 38 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 50 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 15-12-2016 10:24