Senast publicerat 04-06-2021 23:22

Punkt i protokollet PR 128/2016 rd Plenum Fredag 9.12.2016 kl. 13.01—15.57

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ett företagaravdrag

Regeringens propositionRP 176/2016 rd
LagmotionLM 68/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2016 rd
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2016. 

Under debatten har Timo Harakka understödd av Krista Kiuru föreslagit att lagförslaget förkastas. 

Under debatten har Timo Harakka understödd av Krista Kiuru framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 1, Touko Aalto har understödd av Krista Mikkonen framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2 och Hanna Sarkkinen har understödd av Matti Semi framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 3. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Först ska riksdagen votera om att godkänna eller förkasta lagförslaget. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 118 ja, 41 nej, 1 avstår; 39 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 176/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 68/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Följande anmälningar antecknades till protokollet: Antero Vartia /gröna avsåg rösta avstår, Peter Östman /kd avsåg rösta "ja", Sari Tanus /kd avsåg rösta "ja". 

Talman Maria Lohela
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställdes under debatten. 

Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 107 ja, 54 nej; 38 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 50 nej; 40 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 49 nej; 38 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 50 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.