Punkt i protokollet
PR
128
2016 rd
Plenum
Fredag 9.12.2016 kl. 13.01—15.57
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 13 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2016. 
Under debatten har Sirpa Paatero understödd av Matti Semi föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 96 ja, 63 nej; 40 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 247/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 15.12.2016 10:30