Senast publicerat 04-06-2021 23:58

Punkt i protokollet PR 128/2016 rd Plenum Fredag 9.12.2016 kl. 13.01—15.57

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan

Regeringens propositionRP 247/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 23/2016 rd
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2016. 

Under debatten har Sirpa Paatero understödd av Matti Semi föreslagit att lagförslagen förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 96 ja, 63 nej; 40 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 247/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.