Punkt i protokollet
PR
128
2016 rd
Plenum
Fredag 9.12.2016 kl. 13.01—15.57
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre och av 42 § i socialvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 14 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2016. 
Under debatten har Anneli Kiljunen understödd av Tuula Haatainen föreslagit att lagförslag 1 förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Lagförslag 1 godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 97 ja, 64 nej; 38 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 218/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 15-12-2016 10:50