Punkt i protokollet
PR
128
2016 rd
Plenum
Fredag 9.12.2016 kl. 13.01—15.57
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 15 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2016. 
Under debatten har Sari Tanus understödd av Sari Essayah framställt ett förslag gällande motiveringen i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 213/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.  
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget gällande motiveringen. 
Betänkandet "ja", Sari Tanus förslag "nej".
Omröstningsresultat: 153 ja, 6 nej; 40 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Talman Maria Lohela
Plenum avbryts nu för stora utskottets sammanträde och fortsätter när sammanträdet avslutats klockan 14.50. 
Senast publicerat 15-12-2016 11:18