Punkt i protokollet
PR
128
2016 rd
Plenum
Fredag 9.12.2016 kl. 13.01—15.57
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och av lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt om ändring av 13 kap. 6 § och temporär ändring av 1 kap. 4 § i arbetsavtalslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 9 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 13/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2016. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 2 
5 kap. 3 § 
Talman Maria Lohela
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Ilmari Nurminen föreslagit att paragrafens tredje moment stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 108 ja, 55 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
5 kap. 4 § 
Talman Maria Lohela
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Ilmari Nurminen föreslagit att paragrafens första moment stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 108 ja, 55 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
5 kap. 4 a § 
Talman Maria Lohela
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Ilmari Nurminen föreslagit att paragrafens stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 55 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
5 kap. 10 § 
Talman Maria Lohela
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Ilmari Nurminen föreslagit att paragrafens andra moment stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 108 ja, 55 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 209/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 15-12-2016 09:54