Senast publicerat 05-06-2021 09:46

Punkt i protokollet PR 128/2017 rd Plenum Fredag 1.12.2017 kl. 13.00—13.33

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagorna till lagen om punktskatt på flytande bränslen och till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Regeringens propositionRP 138/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2017 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 18/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 29.11.2017. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Skattetabell 2 i bilagan till lagförslag 2 

Talman Maria Lohela
:

Ozan Yanar har understödd av Emma Kari föreslagit att skattetabell 2 i bilagan till lagförslag 2 godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Ozan Yanars förslag "nej".
Omröstningsresultat: 150 ja, 25 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 107/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 37/2015 rd, LM 82, 88/2016 rd, LM 56, 58, 61, 87/2017 rd förkastas Första behandlingen av lagförslagen avslutades.