Punkt i protokollet
PR
128
2017 rd
Plenum
Fredag 1.12.2017 kl. 13.00—13.33
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 13/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 29.11.2017. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
27 § 
Talman Maria Lohela
Arja Juvonen har understödd av Toimi Kankaanniemi föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 158 ja, 21 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
27 b § 
Talman Maria Lohela
Arja Juvonen har understödd av Toimi Kankaanniemi föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 160 ja, 21 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ikraftträdandebestämmelsen 
Talman Maria Lohela
Arja Juvonen har understödd av Toimi Kankaanniemi föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag "nej". Omröstningsresultat: 160 ja, 21 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 160/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 4.12.2017 15:58