Senast publicerat 05-06-2021 09:46

Punkt i protokollet PR 128/2017 rd Plenum Fredag 1.12.2017 kl. 13.00—13.33

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Regeringens propositionRP 160/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2017 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 13/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 29.11.2017. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

27 § 

Talman Maria Lohela
:

Arja Juvonen har understödd av Toimi Kankaanniemi föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 158 ja, 21 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

27 b § 

Talman Maria Lohela
:

Arja Juvonen har understödd av Toimi Kankaanniemi föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 160 ja, 21 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ikraftträdandebestämmelsen 

Talman Maria Lohela
:

Arja Juvonen har understödd av Toimi Kankaanniemi föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag "nej". Omröstningsresultat: 160 ja, 21 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 160/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.