Senast publicerat 05-06-2021 09:46

Punkt i protokollet PR 128/2017 rd Plenum Fredag 1.12.2017 kl. 13.00—13.33

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2018 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 123/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 28/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2017 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 16/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 30.11.2017. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1, 1 § 

Talman Maria Lohela
:

Kristiina Salonen har understödd av Anneli Kiljunen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Kristiina Salonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 76 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—6 i proposition RP 123/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.