Punkt i protokollet
PR
128
2017 rd
Plenum
Fredag 1.12.2017 kl. 13.00—13.33
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2018 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 16/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 30.11.2017. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1, 1 § 
Talman Maria Lohela
Kristiina Salonen har understödd av Anneli Kiljunen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Kristiina Salonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 76 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—6 i proposition RP 123/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 4.12.2017 16:12