Punkt i protokollet
PR
128
2017 rd
Plenum
Fredag 1.12.2017 kl. 13.00—13.33
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 36 och 37 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och 1 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 141/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 4.12.2017 16:14