Senast publicerat 05-06-2021 09:46

Punkt i protokollet PR 128/2017 rd Plenum Fredag 1.12.2017 kl. 13.00—13.33

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 36 och 37 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och 1 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

Regeringens propositionRP 141/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 141/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.