Senast publicerat 05-06-2021 12:13

Punkt i protokollet PR 128/2017 rd Plenum Fredag 1.12.2017 kl. 13.00—13.33

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, 9 § i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Regeringens propositionRP 125/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2017 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 17/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 30.11.2017. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1, 8 § 

Talman Maria Lohela
:

Kristiina Salonen har understödd av Anneli Kiljunen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. Aino-Kaisa Pekonen har understödd av Silvia Modig föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. Arja Juvonen har understödd av Toimi Kankaanniemi föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 4. Dessutom har Veronica Rehn-Kivi understödd av Thomas Blomqvist föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Vid omröstningarna ställs först Aino-Kaisa Pekonens förslag mot Arja Juvonens förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Kristiina Salonens förslag, därefter ställs det härvid segrande förslaget mot Veronica Rehn-Kivis förslag och slutligen ställs det vid denna omröstning segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Arja Juvonens förslag "ja", Aino-Kaisa Pekonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 147 ja, 32 nej; 20 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Arja Juvonens förslag. 
2) Kristiina Salonens förslag "ja", Arja Juvonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 148 ja, 32 nej; 19 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kristiina Salonens förslag. 
3) Veronica Rehn-Kivis förslag "ja", Kristiina Salonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 108 ja, 72 nej; 19 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Veronica Rehn-Kivis förslag. 
4) Betänkandet "ja", Veronica Rehn-Kivis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 95 ja, 82 nej; 22 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Lagförslag 2, 9 § 

Talman Maria Lohela
:

Arja Juvonen har understödd av Toimi Kankaanniemi föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 4. Aino-Kaisa Pekonen har understödd av Ozan Yanar föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Vid omröstningarna ställs först Arja Juvonens förslag mot Aino-Kaisa Pekonens förslag och slutligen ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Aino-Kaisa Pekonens förslag "ja", Arja Juvonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 163 ja, 16 nej; 20 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Aino-Kaisa Pekonens förslag. 
2) Betänkandet "ja", Aino-Kaisa Pekonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 107 ja, 72 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Lagförslag 3, 35 § 

Talman Maria Lohela
:

Arja Juvonen har understödd av Toimi Kankaanniemi föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 4. Aino-Kaisa Pekonen har understödd av Silvia Modig föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. Dessutom har Kristiina Salonen understödd av Ozan Yanar föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Vid omröstningarna ställs först Arja Juvonens förslag mot Aino-Kaisa Pekonens förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Kristiina Salonens förslag och slutligen ställs det härvid segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Aino-Kaisa Pekonens förslag "ja", Arja Juvonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 160 ja, 19 nej; 20 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Aino-Kaisa Pekonens förslag. 
2) Kristiina Salonens förslag "ja", Aino-Kaisa Pekonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 147 ja, 31 nej; 21 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kristiina Salonens förslag. 
3) Betänkandet "ja", Kristiina Salonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 97 ja, 82 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 125/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 11/2015 rd, 92/2016 rd, 84, 93/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.