Senast publicerat 05-06-2021 16:07

Punkt i protokollet PR 128/2018 rd Plenum Tisdag 11.12.2018 kl. 14.00—16.56

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 277/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.