Punkt i protokollet
PR
128
2018 rd
Plenum
Tisdag 11.12.2018 kl. 14.00—16.56
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Senast publicerat 11.12.2018 19:00