Senast publicerat 06-06-2021 13:16

Punkt i protokollet PR 128/2020 rd Plenum Tisdag 13.10.2020 kl. 14.00—23.19

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor och lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Regeringens propositionRP 147/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 6 på dagordningen]