Senast publicerat 06-06-2021 13:17

Punkt i protokollet PR 128/2020 rd Plenum Tisdag 13.10.2020 kl. 14.00—23.19

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Regeringens propositionRP 151/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 6 på dagordningen]