Punkt i protokollet
PR
128
2020 rd
Plenum
Tisdag 13.10.2020 kl. 14.00—23.19
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av renskötsellagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 6 på dagordningen] 
Senast publicerat 14-10-2020 10:19