Senast publicerat 06-06-2021 13:16

Punkt i protokollet PR 128/2020 rd Plenum Tisdag 13.10.2020 kl. 14.00—23.19

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 153/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 6 på dagordningen]