Senast publicerat 06-06-2021 13:17

Punkt i protokollet PR 128/2020 rd Plenum Tisdag 13.10.2020 kl. 14.00—23.19

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 155/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 6 på dagordningen]