Senast publicerat 06-06-2021 13:16

Punkt i protokollet PR 128/2020 rd Plenum Tisdag 13.10.2020 kl. 14.00—23.19

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 156/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 6 på dagordningen]