Senast publicerat 05-06-2021 11:14

Punkt i protokollet PR 129/2017 rd Plenum Måndag 4.12.2017 kl. 14.00—21.50

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar i bestämmelserna om ändringssökande i vissa förvaltningsärenden som gäller miljön

Regeringens propositionRP 43/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 14/2017 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
20.14 
Satu Hassi vihr :

Arvoisa puhemies! Esitän hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämistä valiokunnan mietintöön sisältyvän vastalauseen mukaisesti. 

Kyseessä on huononnus kansalaisten oikeusturvaan ja huononnus meidän ympäristölainsäädäntöömme, kun entistä laajemmin ympäristöasioita koskevissa valituksissa otetaan käyttöön valituslupa. Tämä hallitushan on usealla erillisellä askeleella sysännyt vastuuta ympäristölainsäädännön toimeenpanon valvonnasta kansalaisille, kun ympäristöministeriöltä poistettiin maakuntakaavojen vahvistaminen ja alueellisten ely-keskusten valitusoikeutta on rajattu. Tämä tarkoittaa sitä, että entistä enemmän on kansalaisten varassa valvoa sitä, että ympäristölainsäädäntö toteutuu myöskin käytännössä. Nyt kansalaisilta viedään keinoja toteuttaa tämä, kun asioita viedään valituslupajärjestelmään. 

Tämä on käytännössä myöskin epäsymmetrinen muutos, sillä kun aikaisemmin valituksissa täytyi perustella, miksi se asia on virheellinen, niin nyt, jos yrittää saada asian ratkaistuksi kohossa, täytyy perustella myöskin, miksi tämä asia täyttää valitusluvan myöntämisen perusteet, jotka ovat hyvin tiukkaan rajattuja. Silloin kun tällaisen valituksen tekee esimerkiksi yritys, joka ei ole saanut haluamaansa ympäristölupaa, on paljon todennäköisempää, että sen yrityksen käytössä on se juridinen asiantuntemus, [Puhemies koputtaa] jolla tämä valitusluvan tarpeellisuus voidaan perustella. Sen sijaan kansalaisilla ja kansalaisjärjestöillä tällaista asiantuntemusta on harvoin käytettävissään. 

20.17 
Silvia Modig vas :

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Hassin tekemää esitystä. 

Tässähän tavoitellaan yhdenmukaisuutta, mikä sinänsä on kannatettavaa, mutta valittu keino ei ole paras mahdollinen. Valituslupa on ylimitoitettu, ja se heikentää kansalaisten ja järjestöjen tosiasiallisia vaikutusmahdollisuuksia, kun huoltaan ei saa oikeuden käsiteltäväksi. Ympäristöasiat ovat alueellisesti hyvin erilaisia ja monimutkaisia ja valituslupa soveltuu niihin huonosti, virheelliseen päätökseen perustuvaa ympäristötuhoa kun ei voi perua. Siksi edustaja Hassin hylkäysehdotus saa kannatukseni. 

20.17 
Satu Hassi vihr :

Arvoisa puhemies! Äsken sanomaani haluan lisätä vielä sen, että hallituksen esitys ei sisällä todellista ympäristövaikutusten arviointia. Hallituksen esityksessä todetaan, että sinänsä se ympäristölainsäädäntö, jonka toteutumiseen kohdistuvista valituksista tässä on kyse, ei muutu, mutta on hyvin epätodennäköistä, että tämän esityksen läpivienti jäisi vaille ympäristövaikutuksia. Tähän asti ympäristöasioissa valituslupajärjestelmää on vältetty, koska asiat ovat monimutkaisia ja oikeudellisesti tulkinnanvaraisia, monet hankkeet ovat ainutkertaisia ja silloin, kun ympäristövahinkoja tapahtuu, ne ovat monesti peruuttamattomia. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.