Senast publicerat 05-06-2021 09:46

Punkt i protokollet PR 129/2017 rd Plenum Måndag 4.12.2017 kl. 14.00—21.50

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning och 124 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 112/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 19/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 4.12.2017.