Punkt i protokollet
PR
129
2018 rd
Plenum
Onsdag 12.12.2018 kl. 14.02—21.40
23
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för att utveckla utkomstskyddet för arbetslösa för företagarnas icke-ägande familjemedlemmar
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 23 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 23/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Debatt
20.16
Ulla
Parviainen
kesk
Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksellä parannetaan yrityksessä työskentelevän niin kutsutun ei-omistavan jäsenen oikeuksia ja pienennetään taloudellisia riskejä. He ovat siis jatkossa työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjien sijaan palkansaajia. Nykyisinhän heillä on tilanne, että heidät katsotaan työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjiksi, vaikka heitä pidetään muussa sosiaalivakuutus- ja työlainsäädännössä palkansaajina. Tämä on tietenkin erittäin hyvä asia, että tämä etenee nyt tällä hallituskaudella. 
Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen näkökulmasta merkittävä parannus on myös se, että hän voi työskennellä yrityksessä osa-aikaisesti ja saada sovitettua päivärahaa. Mutta on tässä edunsaajan näkökulmasta tietynlainen hankaluus: nythän tässä muodostettiin tavallaan uusi luokka, eli yrittäjän ei-omistavat perheenjäsenet eivät täysin rinnastu palkansaajiin, koska yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehdon pituudeksi ehdotetaan 52:ta viikkoa, kun se muilla on 26 viikkoa. Mutta siihen on hyvät syynsä. 
Jos katsotaan sieltä juuri etuudensaajan näkökulmasta, niin tämä saattaa aiheuttaa vaikeasti ymmärrettävyyttä ja se on monimutkainen. Valiokuntakäsittelyssä kyllä joutui toteamaan sen, että on meillä monimutkaiset nämä järjestelmät, ja ihan varmasti on selkeyttämisen tarvetta myöskin tässä työttömyysturvajärjestelmässä. Eli katsoimme myös, että tulisi jatkaa kehittämistyötä palkansaajina ja yrittäjinä samanaikaisesti työskentelevien työttömyysturvan kehittämiseksi. 
20.18
Markus
Lohi
kesk
Arvoisa puhemies! On helppo yhtyä edustaja Parviaisen edellä käyttämään puheenvuoroon. Tämä hallituksen esitys on erinomainen ja pitkään odotettu monen yrittäjäperheenkin kohdalla, joissa on koettu suorastaan epäoikeudenmukaisuutta siitä, että perheenjäsen, joka ei omista yritystä eikä välttämättä ole koskaan edes työskennellyt siellä, on tulkittu kuitenkin yrittäjäksi, kun työttömyystilanne on kohdannut. 
Tästä on kyllä tullut monia yhteydenottoja itsellenikin yrittäjiltä ja yrittäjäperheiltä. Voi olla hyvinkin erilaisia tilanteita. On ollut sukupolvenvaihdostilanteita, joissa on jouduttu sopeuttamaan ja luopujat tai perheeseen kuuluvat eivät ole voineet jatkaakaan yrityksessä. Ei ole mitään omistuskytkentää ollut, mutta silti on tiputtu tyhjän päälle, ja tämä jos joku on minusta oikeudenmukaisuuden lisäämistä, että tämä muutos tehdään nyt vihdoinkin lakiin. Eli kyllä nyt pitää hallitusta kiittää. Tämä on erinomainen uudistus ja oikeudenmukainen sellainen. 
20.19
Krista
Mikkonen
vihr
Arvoisa puhemies! Todellakin kyllä silloin, kun on kiitoksen paikka, on syytä kiittää hallitusta. On erittäin hyvä, että tämä muutos nyt tulee ja yrittäjän perheenjäsenet pääsevät paremmin sosiaaliturvan ja työttömyysturvan piiriin. Tämä on erittäin tärkeä uudistus, siitä kiitos hallitukselle. Mutta tosiaan, niin kuin edustaja Parviainen edellä totesi, kyllähän tässä nyt tulee tavallaan se ongelma, että työssäoloehdon aikamäärä on kuitenkin erilainen muille työntekijöille kuin yrittäjäperheen jäsenille, jotka ovat työntekijöitä. Tietysti toivoisi, että tässä voisi sitten jatkossa vielä asettaa samalle viivalle muiden kanssa, mutta sinänsä uudistus on kyllä erittäin tärkeä. — Kiitos. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 236/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 2/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 14-02-2019 16:24