Punkt i protokollet
PR
129
2018 rd
Plenum
Onsdag 12.12.2018 kl. 14.02
30
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 216/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 12.12.2018 21:16