Senast publicerat 06-06-2021 13:18

Punkt i protokollet PR 129/2020 rd Plenum Onsdag 14.10.2020 kl. 14.00—18.31

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av patientförsäkringslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 162/2020 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 

För remissdebatten reserveras också här högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
17.25 
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan potilasvakuutuslakia ja työeläkelakeja muutettavaksi siten, että etuudensaajan näkökulmasta potilasvakuutuslain mukaiset ansionmenetyskorvaukset palautetaan toissijaisiksi työeläkkeisiin nähden. Ehdotus selkeyttää potilasvahingon kärsineen asemaa, koska työeläkelaitos antaisi eläkettä koskevan päätöksen vähentämättömänä ja Potilasvakuutuskeskus antaisi korvauspäätöksen vain työeläkkeen määrän ylittävältä osalta. 

Ehdotuksella poistetaan kokonaan potilasvakuutuksen rahoitusvastuu vahingon kärsineen vanhuus- ja perhe-eläkkeen osalta. Työeläkelaitokselle tulee kuitenkin oikeus hakea Potilasvakuutuskeskukselta takaisin maksamansa työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutusetuuden määrä. Ehdotus vaikuttaa potilasvakuutuksen korvausmenoa pienentävästi ja vähentää siten julkisen sairaanhoidon potilasvakuutusmaksuja. 

Lisäksi ehdotuksella täsmennetään potilasvakuutuksen antamista koskevaa velvollisuutta ja tehdään eräitä lakiteknisiä tarkennuksia potilasvakuutuslakiin. 

Esityksen ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2021. 

17.27 
Merja Kyllönen vas :

Arvoisa herra puhemies! Ajattelin ensin, että olen viisaasti vaiti, mutta kun on henkilökohtainen kokemus perhepiirissä tästä potilasvahinkolaista ja sen toimivuudesta ja yhteensovituksesta työeläkelakien kanssa, niin täytyy kiittää ministeriä, että vihdoin ja viimein tämä asia selkiytyy, koska on äärimmäisen ikävää joutua siihen takaisinperintä- ja selvittelykierteeseen, mikä näissä on monesti ollut ja tapahtunut helposti. Kun se prosessi, että ihminen on kärsinyt vahingon, päätyy vielä siihen, että joudut setvimään kaikkien viranomaisten ja toimijoitten kanssa näitä asioita, niin siinä inhimillisyys usein häviää. Kiitos selkiytyksestä. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.