Punkt i protokollet
PR
129
2020 rd
Plenum
Onsdag 14.10.2020 kl. 14.00—18.31
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 116/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 14-10-2020 18:58