Senast publicerat 06-06-2021 13:17

Punkt i protokollet PR 129/2020 rd Plenum Onsdag 14.10.2020 kl. 14.00—18.31

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Regeringens propositionRP 116/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 7/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 116/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.