Punkt i protokollet
PR
13
2017 rd
Plenum
Fredag 24.2.2017 kl. 12.59—13.32
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
RP 257/2016 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2017. 
Senast publicerat 24.2.2017 14:40