Senast publicerat 05-06-2021 08:07

Punkt i protokollet PR 13/2017 rd Plenum Fredag 24.2.2017 kl. 12.59—13.32

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 257/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2017.