Punkt i protokollet
PR
13
2018 rd
Plenum
Tisdag 27.2.2018 kl. 14.00—20.09
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 24 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 4/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 27-03-2019 14:15