Senast publicerat 06-06-2021 01:52

Punkt i protokollet PR 13/2020 rd Plenum Onsdag 26.2.2020 kl. 14.00—17.04

8.  Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och med förslag till lagar om upphävande av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen och upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

Regeringens propositionRP 98/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 98/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.