Senast publicerat 05-06-2021 09:46

Punkt i protokollet PR 130/2017 rd Plenum Måndag 4.12.2017 kl. 22.05—22.41

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning och 124 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 112/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 19/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 112/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.