Punkt i protokollet
PR
130
2018 rd
Plenum
Torsdag 13.12.2018 kl. 16.01—20.35
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 16 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
19.39
Kristiina
Salonen
sd
Arvoisa puhemies! Tämä on rahallinen esitys, ja haluan todeta ainoastaan valiokuntamme käsittelystä ja valiokuntamme mietinnöstä sen, että koulutuskorvauksen laajentaminen ehdotetulla tavalla lisää mahdollisuuksia toteuttaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjaon kehittämistä, siis tätä kehittämistä, jota olemme kuluneina vuosina harjoittaneet niin lääkäreiden kuin sairaanhoitajien työnjaossa. 
Valiokunta korostaa, että koulutuksessa tulee varmistua siitä, että sairaanhoitajien osaaminen vastaa rajatulta lääkkeenmääräämiseltä edellytettävää tasoa. Valiokunta katsoo myös, että rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaamiseen on varattava riittävät määrärahat eikä lääkkeenmääräämiskoulutuksen kustannusten korvaaminen saa heikentää muiden koulutuskorvausten tasoa. 
Lisäksi valiokunta piti niin tämän hallituksen esityksen kohdalla kuin myöskin aikaisemman sosiaalialan koulutusta koskevan esityksen kohdalla tärkeänä sitä, että niin sosiaali- kuin terveydenhuoltoala ovat vastaavanlaisessa asemassa keskenään. Eli sellaisten seikkojen, joita terveydenhuoltoalalla korvataan ja joissa valtio on mukana, tulisi olla myöskin sosiaalialalla mukana. Näin ei nyt ole, ja toivomme, että sitä jatkossa pystytään parantamaan, koska jos haluamme puhua yhtenäisestä sosiaali- ja terveydenhuollosta, niin meidän on myöskin kohdeltava niin sosiaali- kuin terveydenhuollon alan ammattilaisia yhtäläisellä, vastaavalla tavalla. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 202/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 15-01-2019 10:00