Punkt i protokollet
PR
130
2018 rd
Plenum
Torsdag 13.12.2018 kl. 16.01—20.35
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
Regeringens proposition
Remissdebatt
Talman Paula Risikko
Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 
För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 
Debatt
18.23
Kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Kevasta annettuun lakiin esitetään tehtäväksi kaksi muutosta. Kevalla olisi jatkossa velvollisuus tehdä riskiarvio strategisen päätöksenteon ja riskienhallinnan osana. Riskiarviossa Kevan tulisi arvioida oleellisten riskien vaikutusta toimintaansa sekä niitä toimenpiteitä, joilla se voi hallita arviossa esiin nousseita riskejä. Kevalla on jo nykyisen lainsäädännön mukaan oltava toimintansa laajuuteen ja laatuun nähden riittävä riskienhallintajärjestelmä, joten muutos ei aiheuttaisi Kevalle merkittäviä uusia tehtäviä. Muutos vastaa soveltuvin osin työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin vuonna 2016 tehtyä muutosta, joka koskee työeläkevakuutusyhtiöiden riski- ja vakavaraisuusarvioita ja perustuu EU-direktiivin implementointiin. Kevaa ei sen sijaan voida velvoittaa tekemään vakavaraisuusarviota, koska Kevalla ei ole vakavaraisuusvaatimusta perustuen Kevan eläkevakuutusyhtiöistä poikkeavaan rahoitusmalliin. 
Kevan lakisääteiseksi tehtäväksi esitetään lisättäväksi työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvä toiminta. Tarkoituksena on tässä täsmentää lakia vastaamaan niitä tehtäviä, joita Keva jo nykyisin hoitaa. Tarkoituksena ei ole laajentaa Kevan nykyisiä tehtäviä eikä toimintaa. 
Laki ehdotetaan tulemaan voimaan keväällä 2019. Riskiarvion tekemistä koskevan säädöksen osalta voimaantuloksi esitetään kuitenkin vuoden 2020 alkua. 
Puhemies Paula Risikko
Sitten puhujalistaan. 
18.25
Sirpa
Paatero
sd
Arvoisa rouva puhemies! On ihan perusteltua, että Keva samalla tavalla kuin muutkin arvioi näitä riskejä, koska nykyisin maailmassa tapahtuu monenlaisia asioita ja niihin on hyvä ennakolta varustautua.  
Yksi iso riski on tietysti myöskin tämä maakunta- ja sote-uudistus, jossa riski on tällä hetkellä ollut Kevaan liittyen se, että jos monet näistä palveluista menevät yksityisen puolen ja yhtiöitten hoidettavaksi, niin sen takia sitten tietenkin rahoittajan puolelta elikkä erityisesti kuntien puolelta poistuu aika paljon henkilöitä, ja sen takia on myöskin tämä yksi riski varmaankin tässä huomioitava. 
On erittäin hyvä ajatus, että myöskin työkyvyttömyysriski ja sitä ennaltaehkäisevät toimet tulevat mukaan Kevan toimintaan ihan lakisääteisesti. Kysymykseni onkin ministerille tarkennuksena vielä: vahventaahan tämä Kevan ajateltua mallia hoitaa työterveyshuoltoa myöskin omana toimintanaan tämän lain jälkeen? 
18.26
Kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
Arvoisa puhemies! Minä luulen, että me kaikki — täällä on paljon myös kuntapäättäjiä ja kunta-alan tuntijoita — katsomme yhdessä, että Kevan aseman pitää olla myös rahoituksellisesti turvattu jatkossa. Itse ajattelen niin, että Kevalla on mahdollisuuksia myös täällä työterveyshuollon puolella, mutta niin kuin me kaikki tiedämme, se on tietysti toimintaa, jossa tarvitaan uusia päätöksiä, ja se ei ole valtioneuvoston käsissä tällä hetkellä. Mutta itse ajattelen niin, että kaikki, mitä Keva pystyy tekemään omilla toimillaan sen eteen, että meillä ensinnäkin työkyvyttömyyseläkkeitä pystytään vähentämään ja myös sitten lisäämään kuntapuolen, julkisen puolen ihmisten mahdollisuutta jatkaa mahdollisimman pitkään työssään, ovat ihan olennaisia asioita. 
Maakuntauudistuksen osalta ajattelen niin, että toisaalta maakunnat tulevat myös sitten Kevan jäseniksi, ja kun tiedämme, että on myös osuuskuntamalleja suunnitteilla, niin itse ainakin ajattelen niin, että Keva-lainsäädäntöä pitää olla jatkossakin mahdollista uudistaa sillä tavalla, että osuuskunnatkin voisivat tulla Kevan jäseniksi. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 15-01-2019 09:51